ระบบ Single Sign-On
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่
  • เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง ตัวอย่าง
  • สมัคร ThaiD
  • มีรายชื่อข้อมูลอยู่ในระบบ LHR กรณีเป็นบุคคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ DPIS กรณีเป็นบุคคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น