กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค้นหา SSO Admin

  รหัสหน่วยงาน ชื่อผู้ใช้งาน ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน
 1  xxxxxxxxx0578 นาย วีรภัทร ป่านประโคน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. สมุทรสาคร
 2  xxxxxxxxx7661 นาย สรวิชญ์ ผานิ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. ชลบุรี กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 3  xxxxxxxxx9747 นาย วิชิต สุบุญมา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ท้องถิ่นอำเภอดอนพุด สถจ. สระบุรี
 4  xxxxxxxxx9992 นาย ธรรมวัฒน์ เข็มเพ็ชร จนท.วถ สถจ. นนทบุรี
 5  xxxxxxxxx1221 นางสาว ภัทรานิษฐ์ สรรพพันธ์ จนท.วถ. สถจ. นครศรีธรรมราช สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 6  76 นางสาว นางสาวชุติมา ขวัญเรือน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สถจ. เพชรบุรี
 7  xxxxxxxxx1701 นางสาว ทิพวัลย์ กังสุกุล จนท.วถ. สถจ. นครศรีธรรมราช สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 8  xxxxxxxxx6053 นางสาว สุรนุช สิทธิประการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สถจ. นครศรีธรรมราช สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช บริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 9  xxxxxxxxx8512 นาย ธีรวิชญ์ ยิ้มเพ็ชร์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. สมุทรสงคราม
 10  30 นางสาว จุฬารัตน์ อาจฤทธิ์ จนท.วถ. สถจ. นครราชสีมา
    หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 90