กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค้นหา SSO Admin

  รหัสหน่วยงาน ชื่อผู้ใช้งาน ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน
 1  xxxxxxxxx9907 นางสาว ดวงกมล กวมทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สถจ. นครศรีธรรมราช สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช บริหารทั่วไป
 2  xxxxxxxxx6875 นางสาว ศิริพร คงกะโชติ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถจ. สงขลา
 3  xxxxxxxxx9264 นาย วงศธร พาณิชย์เจริญกิจ เจ้าหน้าที่ วถ. สถจ. ขอนแก่น
 4  xxxxxxxxx0362 นางสาว ภัทรานิษฐ์ แข็งข้อ เจ้าหน้าที่ วถ. สถจ. ขอนแก่น
 5  xxxxxxxxx6805 นางสาว สุณัชชา วงศ์อรินทร์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถจ. นครสวรรค์
 6  xxxxxxxxx4482 นางสาว นัฎฌา ธงยศ จนท.วถ. สถจ. ขอนแก่น
 7  xxxxxxxxx1471 นางสาว มุกส์กัณญา ตะนุสะ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน สถจ. สงขลา ฝ่ายบริหารทั่วไป
 8  xxxxxxxxx0914 นางสาว พรรธต์ธมนภรณ์ ปลั่งกลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถจ. บุรีรัมย์
 9  xxxxxxxxx9870 นาง เพ็ญนภา สาริสุข เจ้าพนักงานการการเงินและบัญชี สถจ. นครสวรรค์
 10  xxxxxxxxx6235 นาง ปรานอม ขัดปัญญา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สถจ. นครสวรรค์
    หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 111